Uwagi i sugestie

Regulamin promocji "Domena Globalna taniej"


 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domena Globalna taniej" zwana dalej "Promocją" jest eXone.pl z siedzibą w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 46, 32-840 Zakliczyn (zwanej dalej „eXone.pl").
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej eXone.pl.
  2. Udział w promocji jest dobrowolny.
  3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Promocja dotyczy domen zamówionych za pośrednictwem strony internetowej eXone.pl w okresie od dnia 30.11.2022 r. do odwołania.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia domeny za pośrednictwem strony internetowej eXone.pl.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy domen zamówionych w okresie trwania promocji na pierwszy roczny okres abonamentowy:
   1. z grupy domen globalnych: .com, .net, .org, .info, .biz.
  2. Wysokość opłaty za rejestrację domeny, o której mowa w punkcie IV.1, na pierwszy okres abonamentowy wynosi dla poszczególnych grup domen:
   1. Grupa domen globalnych

Typ domeny

Cena standardowa

Cena promocyjna

.com, .net, .org, .biz, .info, .name 

99 zł

39 zł

 1. Ceny podane w pkt. IV.2 zawierają podatek 23% VAT.
 2. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient eXone.pl, posiadający konto w Panelu Klienta eXone.pl, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domeny, o której mowa w punkcie IV.1 z zastrzeżeniem punktu IV.7.
 3. Wybór domeny w promocji dokonywany jest w procesie zamówienia domeny.
 4. Promocja nie dotyczy usług opłaconych punktami Programu Partnerskiego eXone.pl.
 5. Klient nie może zamówić w Promocji domeny z grupy domen, z której zakupił domenę w innej promocji.
 6. Przed przeniesieniem domeny, zarejestrowanej w ramach promocji, do innego usługodawcy przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, Klient zobowiązuje się do przedłużenia domeny w eXone.pl na kolejny rok.
 7. Przedłużenie terminu ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
 8. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w eXone.pl.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień punktu IV.8, będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz eXone.pl wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie stanowiła równowartość różnicy pomiędzy ceną standardową netto a ceną promocyjną netto (podanymi w punkcie IV.2).

Pozostałe

 1. Do umów pomiędzy Klientem, a eXone.pl zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a eXone.pl, dotyczących świadczenia usług przez eXone.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby eXone.pl, z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba eXone.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2022 r.