Regulamin promocji "Domeny polskie taniej!"

 

 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Domeny polskie taniej", zwanej dalej "Promocją", jest eXone.pl z siedzibą w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 46, 32-840 Zakliczyn (zwanej dalej „eXone.pl").
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej eXone.pl.
  2. Udział w promocji jest dobrowolny.
  3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Promocja dotyczy domen zamówionych za pośrednictwem strony internetowej eXone.pl w okresie od dnia 30.11.2022 r. do odwołania.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia domeny za pośrednictwem strony internetowej eXone.pl.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy domen zamówionych w okresie trwania promocji na pierwszy roczny okres abonamentowy:
   1. z grupy domen polskich: funkcjonalnych, regionalnych (znajdujących się w puli domen zarządzanych przez NASK).
  2. Promocja polega na udostępnieniu Klientowi do testowania jednej domeny z grupy domen polskich, o których mowa w punkcie IV.1. Wysokość opłat za rejestrację domen udostępnionych do testowania dla poszczególnych domen wynosi:

Typ domeny

Cena standardowa

Cena promocyjna

.pl

123 zł

49 zł

.com.pl i inne domeny funkcjonalne

99 zł

39 zł

.waw.pl i inne domeny regionalne

99 zł

39 zł

 1. Ceny podane w pkt. IV.3 zawierają podatek 23% VAT.
 2. W promocji mogą wziąć udział firmy lub jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, posiadający numer REGON, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby fizyczne posiadające nr PESEL.
 3. Wybór domeny w promocji dokonywany jest w procesie zamówienia domeny.
 4. Promocja nie dotyczy usług opłaconych punktami Programu Partnerskiego eXone.pl.
 5. Klient nie może zamówić w promocji domeny z grupy domen, z której zakupił domenę w innej promocji.
 6. eXone.pl ma prawo zażądać od podmiotów określonych w pkt IV.5, które zamówiły domeny w Promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON lub kopii dowodu osobistego. Dostarczenie dokumentów może nastąpić drogą elektroniczną, faksem bądź pocztą tradycyjną – eXone.pl ma prawo wskazać formę dostarczenia kopii w/w dokumentów.
 7. Wezwanie, o którym mowa w pkt. IV.8, eXone.pl prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta eXone.pl.
 8. Klient na żądanie eXone.pl ma obowiązek przedstawić kopię zaświadczenia REGON lub kopii dowodu osobistego w ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania do przesłania kopii dokumentów.
 9. Nienadesłanie kopii zaświadczenia REGON lub kopii dowodu osobistego w terminie, o którym mowa w pkt. IV.10 oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Klienta i może skutkować rozwiązaniem umowy z eXone.pl oraz usunięciem domen wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do domen oraz wszystkimi danymi zamieszczonymi na uruchomionych usługach dodatkowych.
 10. Przed przeniesieniem domeny, zarejestrowanej w ramach promocji, do innego usługodawcy przed upływem pierwszego rocznego abonamentu, Klient zobowiązuje się do przedłużenia domeny w eXone.pl na kolejny rok.
 11. Przedłużenie terminu ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
 12. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w eXone.pl.
 13. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień punktu IV.10 i IV.12, będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz eXone.pl wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie w przypadku domen z grupy domen polskich stanowiła równowartość ceny standardowej netto obowiązującej w dniu rozpoczęcia promocji.

Pozostałe.

 1. Do umów pomiędzy Klientem a eXone.pl zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a eXone.pl, dotyczących świadczenia usług przez eXone.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby eXone.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2022 r.