Regulamin rejestracji domen w eXone.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin dotyczy usług oferowanych przez  eXone.pl z siedzibą w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 46, 32-840 Zakliczyn (zwanej dalej „eXone.pl").

  2. Regulamin oznacza regulamin świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w eXone.pl.

  3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, zlecający eXone.pl w imieniu własnym lub innego podmiotu rejestrację domeny internetowej.

  4. Abonent w rozumieniu Regulaminu oznacza podmiot, na rzecz którego ma być zarejestrowana domena i którego dane zostały podane w zgłoszeniu rejestracyjnym jako dane Abonenta domeny.

  5. Konsument to osoba fizyczna korzystająca z usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. Domena oznacza unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora. Rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych w ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, dostępnych pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

  7. Rejestrator to podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny.

  8. Rejestracja domeny oznacza umieszczenie nazwy domeny wraz z odpowiadającymi jej adresami serwerów nazw w pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny, na głównym serwerze nazw tej strefy.

  9. Złożenie zamówienia na domenę globalną lub polską jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a eXone.pl o reprezentację Abonenta przed Rejestratorem, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, oraz z upoważnieniem eXone.pl do zawarcia umowy o rejestrację domeny pomiędzy Abonentem a Rejestratorem na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora. Domeny globalne do czasu opłacenia zamówienia nie są zarezerwowane dla Abonenta na zasadach wyłączności - każdy może je zarezerwować w tym samym okresie. Domeny polskie w momencie zamówienia są rezerwowane na zasadach wyłączności - nikt inny nie może zarezerwować domeny w okresie 14 dni od zamówienia.

  10. Złożenie zamówienia na domenę .eu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem reprezentującym Abonenta, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, a eXone.pl o rejestrację domeny, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych określonych przez European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Domeny .eu  do czasu opłacenia zamówienia nie są zarezerwowane dla Abonenta na zasadach wyłączności - każdy może je zarezerwować w tym samym okresie.

  11. W celu rejestracji domeny globalnej lub polskiej, eXone.pl, działając na rzecz Klienta, zawiera umowę w imieniu Abonenta, (na podstawie upoważnienia udzielonego bezpośrednio przez Abonenta lub za pośrednictwem Klienta) z odpowiednim Rejestratorem domen.

  12. W przypadku, gdy Klient nie jest jednocześnie Abonentem, Klient ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez Abonenta do zlecenia eXone.pl reprezentacji przy rejestracji domeny. Upoważnienie udzielone Klientowi przez Abonenta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji domeny, w tym w szczególności:

   1. do podania danych osobowych Abonenta - osoby fizycznej oraz wyrażenie zgody w imieniu Abonenta na przetwarzanie tych danych w zakresie określonym w regulaminie,

   2. do udzielenia eXone.pl dalszego upoważnienia do zawarcia umowy rejestracji domeny w imieniu Abonenta.

  13. Klient odpowiada za wszelkie szkody poniesione przez eXone.pl na skutek zlecenia rejestracji domeny bez upoważnienia Abonenta oraz podania danych osobowych Abonenta bez upoważniania lub z przekroczeniem jego zakresu.

  14. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, pod warunkiem, że do tej chwili nie został złożony u Rejestratora wniosek o rejestrację określonej domeny. W przypadku odstąpienia od umowy w powyższym terminie, opłata jest zwracana w całości. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie procesu rejestracji domeny niezwłocznie po odnotowaniu wpływu opłaty na konto eXone.pl, bez oczekiwania na upływ 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy.

  15. eXone.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW eXone.pl. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej, Klient będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach WWW eXone.pl, na zasadach określonych w art. XVI. W przypadku wniesienia sprzeciwu, eXone.pl ma prawo do:

   1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,

   2. odrzucenia oferty i utrzymania usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.

 2. Ochrona danych osobowych

  1. eXone.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta niezbędnych do wykonania usługi. Podanie następujących danych osobowych jest wymagane w celu rejestracji domeny:

   1. nazwisko i imiona Abonenta,

   2. numer ewidencyjny PESEL ,

   3. adres zameldowania na pobyt stały,

   4. adres elektroniczny Abonenta,

   5. numer telefonu kontaktowego oraz numer faksu jeżeli występuje.

  2. Podanie danych określonych w art. II ust. 1. Regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.

  3. Klient jest zobowiązany zapewnić Abonentowi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  4. eXone.pl ma prawo, w celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym w celu jej wykonania, przekazać dane osobowe Klienta i Abonenta następującym podmiotom:

   1. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - jednostka badawczo-rozwojowa, Warszawa, ul. Wąwozowa 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 0000012938

   2. OnlineNIC, INC., 36 Newell St., San Francisco, CA 94133, USA,

   3. w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą - PolCard S.A., Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa,

   4. European Registry for Internet Domains vzw / asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussels, Belgium.

  5. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że Abonent został poinformowany o danych eXone.pl wskazanych w art. I ust. 1 Regulaminu, celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta przez eXone.pl, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926) oraz że Abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez eXone.pl w zakresie wskazanym w Regulaminie.

  6. Abonent ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą Panelu Klienta oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku Klientów będących konsumentami, opłata za niewykorzystane świadczenia zostanie potrącona z należnością eXone.pl z tytułu odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, którego wysokość będzie stanowiła równowartość opłaty za niewykorzystane świadczenia. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa eXone.pl do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 3. Obowiązek przestrzegania prawa

  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.

  2. W przypadku uzyskania przez eXone.pl informacji o korzystaniu z usługi przez Klienta lub Abonenta niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, eXone.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta lub Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

  3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Klienta lub Abonenta, eXone.pl ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.

  4. eXone.pl może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy:

   1. domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,

   2. w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

   3. Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez eXone.pl.

 4. Zasady rejestracji domeny globalnej

  1. Rejestracja domen globalnych .com, .net, .org, .info, .biz odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy eXone.pl a firmą partnerską.

  2. W przypadku rejestracji domeny globalnej .com, .net, .org, .info, .biz zastosowanie mają postanowienia ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy dostępne pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm, regulujące m.in. zasady rejestracji wyżej wymienionych domen.

  3. ICANN może przyznać w każdym czasie prawo do rejestracji nazwy domeny trzeciej stronie, posiadającej prawo do rejestracji domeny, będącej przedmiotem sporu.

  4. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, eXone.pl nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.

  5. Rejestrując domenę Klient w imieniu Abonenta wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois. eXone.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.

  6. eXone.pl na pisemną prośbę Abonenta udostępnia informację autoryzującą domenę .com, .net, .org, .info, .biz. Informacja przesyłana jest pocztą na adres Abonenta.

  7. Klient w dowolnym momencie może dokonać zmiany danych Abonenta posługując się Panelem Klienta eXone.pl.

  8. eXone.pl zobowiązuje się rejestrować domeny jedynie na serwery DNS zarejestrowane i widoczne w globalnej bazie Whois dostępnej pod adresem http://www.internic.com/whois.html. eXone.pl ma prawo odmówić zmiany delegacji domeny na niezarejestrowane serwery DNS.

 5. Zasady rejestracji domeny polskiej

  1. Rejestracja domeny polskiej odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy eXone.pl a firmą partnerską.

  2. W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych http://www.dns.pl

  3. eXone.pl może odmówić rejestracji domeny w przypadku gdy Klient poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane wymagane przez eXone.pl lub przez NASK.

  4. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, eXone.pl nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.

  5. Rejestrując domenę Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois właściwej dla pliku strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. eXone.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.

  6. eXone.pl na pisemną prośbę Abonenta udostępnia informację autoryzującą domenę. Informacja przesyłana jest pocztą na adres Abonenta.

  7. Klient w dowolnym momencie może dokonać zmiany danych Abonenta posługując się Panelem Klienta eXone.pl.

 6. Zasady rejestracji domeny .eu

  1. Rejestracja domeny .eu odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy eXone.pl a firma partnerską.

  2. W przypadku rejestracji domeny .eu zastosowanie mają postanowienia EURid dostępne pod adresem http://www.eurid.eu regulujące m.in. zasady rejestracji domen. .eu, a w szczególności:

   1. Polityka WHOIS dotycząca nazw domen .eu,

   2. Warunki rejestracji nazw .eu,

   3. Polityka rejestracyjna nazw domen .eu.

  3. W przypadku utraty prawa do domeny lub przeniesienia domeny do innego rejestratora, eXone.pl nie zwraca Klientowi kosztów rejestracji domeny.

  4. Rejestrując domenę Klient w imieniu Abonenta wyraża zgodę na umieszczenie danych Abonenta w ogólnoświatowej (ogólnodostępnej) bazie informacji o właścicielach domen Whois. eXone.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych umieszczonych w bazie Whois.

  5. Klient w dowolnym momencie może dokonać zmiany danych Abonenta posługując się Panelem Klienta eXone.pl.

 7. Znaki narodowe

  1. Rejestracja domeny z polskimi znakami diakrytycznymi oznacza rejestrację wyłącznie postaci ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Compatible Encoding (ACE) nazwy domeny zawierającej litery polskiego alfabetu - Internationalized Domain Names (IDN), czyli nazwę domeny internetowej zaczynającej się od znaków 'xn--' (zwaną dalej ACE-IDN).

  2. Domeny z polskimi znakami diakrytycznymi rejestrowane są zgodnie ze standardami opisanymi przez dokumenty: RFC 3490 (dostępny pod adresem www.ietf.org/rfc/rfc3490.txt), RFC 3491 (dostępny pod adresem www.ietf.org/rfc/rfc3491.txt), RFC 3492 (dostępny pod adresem www.ietf.org/rfc/rfc3492.txt) oraz zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie "idn-registration-policy.txt" dostępnym pod adresem http://www.dns.pl/IDN/idn-registration-policy.txt.

  3. Abonent wyraża zgodę na zmianę postaci ACE-IDN na inną, w przypadku przyjęcia na świecie, jako standard internetowy, innej postaci IDN.

 8. Okres rejestracji domeny

  1. eXone.pl rejestruje domeny .com.net., .org.info.biz na okres minimum 1 roku, maksimum na okres 5 lat.

  2. eXone.pl rejestruje domeny polskie na okres 1 roku.

  3. eXone.pl rejestruje domeny .eu na okres 1 roku.

  4. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok.

  5. Okresy rejestracji domeny liczone są od daty zarejestrowania domeny.

 9. Procedura rejestracji domeny

  1. eXone.pl zobowiązuje się do rejestracji domeny o nazwie podanej przez Klienta w elektronicznym wniosku o rejestrację domeny wypełnionym w Panelu Klienta eXone.pl.

  2. Zapłaty za usługę należy dokonać w terminie 14 dni od daty zamówienia usługi.

  3. Rejestracja domeny odbywa się do 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie eXone.pl.

  4. Faktura VAT za rejestrację domeny wystawiana jest w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie eXone.pl.

  5. Wniosek o rejestrację domeny nieopłacony w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi zostanie usunięty z kolejki do rejestracji w eXone.pl, o czym eXone.pl poinformuje zgłaszającego wniosek za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Usunięcie wniosku o rejestracje domeny z kolejki do rejestracji w eXone.pl oznaczać będzie rozwiązanie umowy z eXone.pl.

  6. W przypadku odnotowania wpłaty po upływie 14 dniowego terminu, domena zostanie zarejestrowana, z zastrzeżeniem art. III ust. 4.

 10. Przedłużenie okresu rejestracji domeny

  1. Przedłużenie okresu rejestracji domeny oznacza rejestrację domeny na kolejny okres.

  2. eXone.pl zobowiązuje się do poinformowania Klienta o upływie okresu, na który zarejestrowano domenę pocztą elektroniczną z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

  3. W przypadku chęci przedłużenia okresu rejestracji domeny Klient zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty, ustalanej wg cennika, na konto eXone.pl w terminie do 14 dni od daty poprzedzającej wygaśnięcie ważności domeny. Datą płatności jest dzień uznania rachunku bankowego eXone.pl kwotą należnej opłaty. Brak wpłaty tytułem rejestracji domeny na kolejny okres w terminie do ostatniego dnia bieżącego okresu rejestracji domeny oznaczać będzie rozwiązanie umowy z eXone.pl następnego dnia.

  4. Przedłużenie okresu rejestracji domeny jest realizowane do 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie eXone.pl.

  5. eXone.pl nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie domeny w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji domeny.

 11. Przeniesienie domeny od innego Usługodawcy do eXone.pl

  1. Przeniesienie domeny polskiej od innego Usługodawcy do eXone.pl dokonywane jest bezpłatnie.

  2. Przeniesienie domeny .eu od innego Usługodawcy do eXone.pl jest równoznaczne z rejestracją domeny w eXone.pl na nowy okres abonamentowy.

  3. Przeniesienie domeny globalnej od innego Usługodawcy do eXone.pl jest równoznaczne z rejestracją domeny w eXone.pl na czas pozostający do upływu okresu rejestracji u poprzedniego usługodawcy przedłużony o minimalny okres rejestracji w eXone.pl, chyba że Klient wskaże dłuższy okres, o jaki ma zostać przedłużona rejestracja.

  4. Klient zgłaszając domenę do przeniesienia oświadcza, że posiada odpowiednie upoważnienie do występowania w imieniu Abonenta, określone w art. I ust. 12 Regulaminu.

  5. Przeniesienie domeny polskiej od innego Usługodawcy do eXone.pl dokonywane jest po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego wniosku o przeniesienie domeny.

  6. Proces przeniesienia domeny globalnej oraz domeny .eu rozpoczyna się do 72 godzin od momentu odnotowania wpłaty na koncie eXone.pl. Wpłata ta traktowana jest jako kaucja zwrotna.

  7. W przypadku przeniesienia domeny globalnej oraz domeny .eu do eXone.pl wpłacona przez Klienta kaucja zwrotna może zostać zaliczona na poczet opłaty z tytułu rejestracji domeny.

  8. eXone.pl zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną kaucje zwrotną z tytułu nieudanego przeniesienia domeny globalnej oraz domeny .eu przelewem bankowym na konto Klienta, z którego otrzymał wpłatę.

 12. Zmiana danych Abonenta

  1. Zmiana danych Abonenta może być przeprowadzona przez Klienta z poziomu Panelu Klienta eXone.pl.

  2. W przypadku aktualizacji nazwy Abonenta lub zmiany Abonenta generowany jest odpowiedni wniosek. Wypełniony i podpisany oryginał wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać pocztą na adres Biura Handlowego eXone.pl.

  3. W przypadku aktualizacji danych teleadresowych Abonenta eXone.pl zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od wprowadzenia nowych danych do Panelu Klienta,

  4. W przypadku aktualizacji nazwy Abonenta eXone.pl zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału wniosku o aktualizację danych Abonenta,

  5. W przypadku zmiany Abonenta eXone.pl zobowiązuje się do wprowadzenia zmian w bazie Whois do 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału wniosku o zmianę Abonenta wraz z wymaganymi dokumentami.

  6. W przypadku zmiany Abonenta domeny .eu eXone.pl zobowiązuje się do zainicjowania procedury zmiany Abonenta do 72 godzin od chwili otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału wniosku o zmianę Abonenta wraz z wymaganymi dokumentami oraz po odnotowaniu wpłaty tytułem rejestracji domeny na nowy okres. Wpłata ta traktowana jest jako kaucja zwrotna.

  7. W przypadku wykonania zmiany Abonenta domeny .eu, wpłacona przez Klienta kaucja zwrotna może zostać zaliczona na poczet opłaty z tytułu rejestracji domeny.

  8. Po dokonaniu zmiany Abonenta domeny .eu, domena jest rejestrowana w imieniu nowego Abonenta na nowy, jednoroczny okres rejestracji rozpoczynający się z dniem elektronicznego zatwierdzenia zmiany przez nowego i dotychczasowego Abonenta, bez prawa zwrotu należnych opłat dla dotychczasowego Abonenta, zgodnie z postanowieniami art. VI. ust. 2.

  9. eXone.pl zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną kaucje zwrotną z tytułu nieudanej zmiany Abonenta domeny .eu przelewem bankowym na konto Klienta, z którego otrzymał wpłatę.

 13. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta

  1. Abonent ma prawo do zmiany Klienta występującego na jego rzecz w eXone.pl.

  2. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta w eXone.pl dokonywana jest bezpłatnie i może być przeprowadzona poprzez:

   1. przeniesienie domeny na wniosek pisemny - za zgodą Abonenta
    na podstawie wniosku wygenerowanego przez Klienta przejmującego prawo do występowania na rzecz Abonenta z poziomu Panelu Klienta eXone.pl,

   2. przeniesienie domeny online - za zgodą Klienta
    przekazanie przez Klienta (posiadającego upoważnienie do występowania na rzecz Abonenta) prawa do reprezentowania Abonenta Klientowi ubiegającemu się do występowania na rzecz Abonenta. Klient ubiegający się o występowanie na rzecz Abonenta oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do reprezentowania Abonenta.

  3. W przypadku zmiany Klienta występującego na rzecz Abonenta wykonywanej na wniosek, pisemny wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy przesłać pocztą na adres Biura Handlowego eXone.pl.

  4. Zmiana Klienta występującego na rzecz Abonenta wykonywana jest do 72 godzin od otrzymania przez eXone.pl prawidłowo wypełnionego wniosku o zmianę Klienta występującego na rzecz Abonenta lub do 72 godzin od przekazania online przez Klienta posiadającego upoważnienie do występowania na rzecz Abonenta prawa do reprezentowania Abonenta Klientowi ubiegającemu się do występowania na rzecz Abonenta.

 14. Płatności

  1. Opłata za rejestrację domeny regulowana jest wg cennika znajdującego się na stronach serwisu WWW eXone.pl. Wnoszone opłaty są niepodzielne i niezwrotne w całości ani w części, z zastrzeżeniem art. I ust. 14 i 15.

  2. eXone.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na ceny usług zamówionych przed zmianą. Rejestracja domeny oraz przedłużenie okresu jej rejestracji odbywa się według aktualnego cennika oraz zasad określonych w regulaminie świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w eXone.pl.

  3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez eXone.pl rachunek bankowy Klienta (przeznaczony do rozliczeń z danym Klientem) lub gotówką w siedzibie Biura Handlowego eXone.pl. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez eXone.pl rachunek bankowy Klienta, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.

  4. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta eXone.pl.

  5. W przypadku dokonywania płatności za usługi w eXone.pl koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta (eXone.pl) pokrywa Zleceniodawca.

  6. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce lub gotówką w Biurze Handlowym eXone.pl.

 15. Obowiązki Klienta

  1. Klient zobowiązany jest do informowania eXone.pl o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

  2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.

  3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych Abonenta w procesie rejestracji domeny.

 16. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana eXone.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny eXone.pl i określać:

   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta eXone.pl,

   2. rodzaj usługi, której dotyczy,

   3. zarzuty Klienta,

   4. okoliczności uzasadniające reklamację,

   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

  2. eXone.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz eXone.pl przez podmioty, za które eXone.pl nie ponosi odpowiedzialności, eXone.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 17. Odpowiedzialność Usługodawcy

  1. eXone.pl zobowiązuje się zwrócić Klientowi otrzymaną wpłatę z tytułu nieudanej rejestracji domeny w terminie 7 dni przelewem bankowym na konto Klienta z którego otrzymał wpłatę.

  2. eXone.pl ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w procesie rejestracji domeny. W szczególności eXone.pl, pod warunkiem zachowania należytej staranności, nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w rejestracji domeny oraz zmian danych, na które została zarejestrowana domena z przyczyn od siebie niezależnych, w tym z przyczyn leżących po stronie współpracujących Rejestratorów domen.

  3. eXone.pl nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych.

  4. eXone.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

  5. eXone.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta lub Abonenta.

  6. Odpowiedzialność eXone.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

  7. W przypadku Klientów będących konsumentami, ograniczenia odpowiedzialności określone w ust. 4 i 6 nie mają zastosowania.

 18.  Odnawianie domeny

  1. Dotyczy domen posiadających płatny okres kwarantanny (.pl, regionalne .pl, funkcjonalne .pl, .eu).
  2. Przez okres kwarantanny rozumiemy, czas od wygaśnięcia domeny do chwili w której zostanie ona zwolniona dla wszystkich chętnych.
  3. Cena odnowienia jest inna niż cena przedłużenia.
  4. Dokładny cennik odnawiania dla poszczególnych domen dostępny jest pod adresem: https://www.exone.pl/domeny/cennikdomen
 19. Postanowienia końcowe

  1. Do umowy pomiędzy Klientem a eXone.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.

  2. Przeniesienie domeny do innego Usługodawcy oznaczać będzie rozwiązanie umowy o rejestrację domeny internetowej w eXone.pl.

  3. eXone.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi i/lub rozwiązania umowy o rejestrację domeny w eXone.pl w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta lub Abonenta reprezentowanego przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

  4. W przypadku rozwiązania umowy o rejestrację domeny z powodu jej naruszeń przez Klienta lub Abonenta albo z powodu podania nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, wpłacone przez Klienta opłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku klientów będących konsumentami, eXone.pl ma prawo żądać odszkodowania, stanowiącego równowartość opłaty rejestracyjnej obliczonej proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu. Kwota odszkodowania należnego eXone.pl zostanie potrącona z należnością za niewykorzystany okres podlegająca zwrotowi na rzecz konsumenta. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa eXone.pl do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a eXone.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby eXone.pl. z tym, że w przypadku sporów z Klientami będącymi konsumentami, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony pozwanej.

  6. Regulamin obowiązuje od dnia 02.10.2007 r.