Regulamin promocji "Transdomeny"

 1. Ogranizator Promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Transdomeny” jest eXone.pl z siedzibą w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 46, 32-840 Zakliczyn (zwanej dalej „eXone.pl”).
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
  2. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej eXone.pl
  3. Udział w promocji jest dobrowolny.
  4. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Promocja obowiązuje od 24.06.2013 r., aż do odwołania.
  2. Organizator może zakończyć akcję promocyjną (odwołać ofertę) bez podania przyczyny, albo zaprzestać zawierania umów na warunkach określonych w Regulaminie przez pewien z góry oznaczony czas. Informacja o odwołaniu promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
  3. Datą decydującą o udziale w promocji jest data transferu pierwszej domeny.
 4. Zasady promocji
  1. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie nazwy domen, w zakresie których Organizator dotychczas nie świadczył obsługi administracyjno-technicznej.
  2. Użytkownik spełniający warunki określone niniejszym Regulaminem, który zaakceptował niniejszy Regulamin, za każde trzy przetransferowane do Organizatora domeny: .pl, funkcjonalne .pl, regionalne .pl, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu, .tv, .co, otrzymuje od Organizatora kod promocyjny umożlwiający rejestrację jednej nazwy domeny odpowiadającej rodzajowi (rozszerzeniu) domen, które zostały przetransferowane do Organizatora w ramach akcji promocyjnej.
  3. Użytkownik musi dokonać transferu trzech domen w czasie do 1 miesiąca od przeniesienia pierwszej z nich.
  4. Należy dokonać transferu 3 domen tego samego typu.
  5. Regulamin oferty promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora promocji oraz na stronie internetowej www.exone.pl.
  6. Warunków oferty promocyjnej nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi dla domen, chyba że warunki poszczególnych ofert promocyjnych dopuszczają taką możliwość.
 5. Opłaty
  1. Wysokość opłaty za transfer domeny, na pierwszy okres abonamentowy wynosi dla poszczególnych grup domen:

Grupa domen

Cena transferu

.pl

0 zł

.eu

48 zł

Regionalne .pl

0 zł

Funkcjonalne .pl

0 zł

Globalne (.com, .net, .org, .biz, .name, .info)

0 zł

  1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.
  2. Promocja nie dotyczy usług opłaconych punktami Programu Partnerskiego eXone.pl
  3. W przypadku naruszenia przez klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień pkt. 7.1 oraz 7.2, będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz eXone.pl wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie stanowiła równowartość różnicy pomiędzy ceną standardową netto a ceną promocyjną netto.
 1. Pozostałe
  1. Zasady oferty promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą.
  2. Organizator poinformuje o zakresie zmiany na stronie internetowej Organizatora oraz na stronach internetowych, na których umieszcza informację o ofercie promocyjnej.
  3. Użytkownik może wykorzystać kod promocyjny na rejestrację domeny wyłącznie w terminie 90 dni od dnia jego otrzymania od Organizatora. Po upływie tego terminu kod promocyjny traci ważność.
 2. Przenoszenie domen do innego operatora
  1. Aby przenieść darmową domenę otrzymaną w promocji do innego operatora w dowolnym momencie, należy opłacić ją na kolejny rok, następujący po okresie promocyjnym w exone.pl.
  2. Aby w dowolnym momencie przenieść domeny wcześniej przetransferowane do exone.pl, należy przedłużyć ich ważność na następny rok, następujący po pierwszym roku od przeniesienia.
  3. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków exone.pl ma prawo do niewydania kodu authinfo, potrzebnego do przeniesienia domeny.