Regulamin korzystania z usług eXone.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin oznacza „Regulamin korzystania z usług eXone.pl”.  Regulamin dotyczy usług oferowanych przez eXone.pl z siedzibą w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 46, 32-840 Zakliczyn (zwanej dalej „operatorem”).
 2. Regulamin obowiązuje dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w serwisie panel.exone.pl.
 3. Rejestracja konta w serwisie panel.exone.pl jest bezpłatna oraz oznacza zapoznanie się z Regulaminem. Użytkownicy korzystający z usług eXone.pl zobowiązani są zapisami niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku naruszenia zasad zawartych w niniejszym regulaminie operator ma prawo zablokować świadczenie usługi bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 5. Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w specjalnej klauzuli podczas rejestracji do serwisu panel.exone.pl. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu panel.exone.pl.
 6. Jednocześnie w klauzuli Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących konta w eXone.pl oraz zamówionych usług drogą mailową co jest podstawą działania serwisu panel.exone.pl.
 7. Abonent oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności eXone.pl oraz akceptuje jej postanowienia.
 8. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 9. Operator może zażądać potwierdzenia danych osobowych w przypadku podejrzeń co do poprawności danych osobowych podanych przez abonenta. Może też czasowo zablokować konto abonenta lub gdy nie dostarczy w odpowiednim czasie dokumentów potwierdzających prawidłowość danych osobowych – usunąć całkowicie konto.
 10. Operator ma prawo zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji łącz i innych prac konserwacyjnych powodujących przerwy w dostępie do usług w przypadku wcześniejszego poinformowania klienta o planowanych pracach.
 12. Kontakt z eXone.pl jest możliwy tylko poprzez oficjalnie udostępnione kanały na stronach exone.pl, takie jak telefon, e-mail, LiveChat. Wyjątkowo może być inna forma kontaktu, gdy zostanie ona przedstawiona Klientowi za pomocą pisemnych form kontaktu (email,LiveChat). Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie danych kontaktowych podanych w innych miejscach niż oficjalne strony lub kanały informacyjne eXone.pl (np. fora internetowe lub grupy dyskusyjne)

§2 exone.pl definitywnie zabrania:

 1. korzystania z usług w sposób naruszający prawa osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów lub przepisów prawa,
 2. tworzenia serwisów służących do wyłudzania pieniędzy, numerów kart, danych osobowych, haseł i innych danych prywatnych użytkowników,
 3. ingerencji w zabezpieczenia wewnętrzne jakichkolwiek systemów operatora (serwera, stron WWW, poczty i innych) oraz usług udostępnianych Klientom,
 4. zmieniania nagłówków e-mail, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zidentyfikować nadawcę,
 5. rozsyłania  tzw. SPAMU (listów elektronicznych bez wiedzy i zgody odbiorcy),
 6. używania kont, usług, serwerów osób lub podmiotów trzecich,
 7. używania lub rozpowszechniania oprogramowania stworzonego w celu łamania ogólnie pojętych zabezpieczeń,
 8. rozpowszechniania złośliwego oprogramowania (trojany, wirusy, itp.) poprzez usługi wykupione w exone.pl,
 9. operacji zakłócających prace innych komputerów w sieci (np. ataki DDOS, nadmierny transfer danych),
 10. nadmiernego przeciążania serwerów, działania na szkodę innych użytkowników sieci.

§3 Płatności

 1. Za korzystanie z usług oferowanych na stronach www.exone.pl oraz www.panel.exone.pl pobierana jest z góry opłata za dany okres rozliczeniowy, chyba że na daną usługę przysługuje Klientowi darmowy okres testowy.
 2. Okres rozliczeniowy trwa minimum 1 miesiąc (28-31 dni w zależności od miesiąca) i jest liczony od dnia rozpoczęcia działania usługi (w przypadku domen od dnia rejestracji). 14 dni przed upływem okresu abonamentowego, operator wysyła do klienta drogą elektroniczną fakturę proforma. 3 dni przed wygaśnięciem usługi jest wysyłane przypomnienie o tym fakcie. W przypadku upływu okresu abonamentowego usługa abonenta przechodzi w 14 dniowy okres hibernacji. Po upływie 14 dni od zablokowania usługi, zostaje ona bezpowrotnie usunięta.
 3. Nieopłacenie domeny przed upływem okresu abonamentowego, może skutkować przejściem domeny w stan wolny, który umożliwia jej zakup przez inną osobę. Szczegółowe informacje w "Regulaminie rejestracji domen w eXone.pl".
 4. Abonent jest zobowiązany do opłacania/przedłużenia usług w terminach podanych na fakturach proforma. W przeciwnym razie operator nie gwarantuje ciągłości działania usługi.
 5. Abonent oświadcza, że zapoznał się z ograniczeniami dotyczącymi posiadanej przez niego usługi. W przypadku przekroczenia określonych limitów (np. miesięcznego transferu danych), Abonent ma możliwość dokupienia potrzebnych parametrów poprzez wniesienie dodatkowej opłaty wymienionej w cenniku (np. zakup dodatkowego transferu) lub jeśli sobie tego życzy to przejście na wyższy pakiet.
 6. Zmiany cen usług mogą ulec zmianie poprzez przejście abonenta na wyższy pakiet hostingowy lub upgrade parametrów serwera VPS. Ceny mogą również ulec zmianie w wyniku czynników niezależnych od operatora, np. zmiana stawki podatku VAT.
 7. Zmiany w cenach usług nie dotyczą abonentów z podpisanymi umowami do końca  trwania okresu rozliczeniowego.
 8. Operator przywróci świadczenie usługi po jej zawieszeniu najpóźniej do jednego dnia roboczego po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot.
 9. Abonent wykupując usługę na okres, który wybrał podczas zamówienia i opłacił z góry deklaruje się automatycznie do korzystania z usługi przez ten okres czasu, a operator do świadczenia usługi przez cały czas trwania abonamentu.

§4 Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku nie przestrzegania przez abonenta warunków niniejszego regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, operator ma prawo do zawieszenia usług świadczonych na rzecz abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez abonenta. Łamanie zasad niniejszego regulaminu jest niedopuszczalne.
 2. Gdy usługa przeszła w stan hibernacji, operator nie ma obowiązku przekazania właścicielowi danych znajdujących się na serwerze, aż do opłacenia usługi.
 3. W chwili rozwiązania umowy abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. Wszystkie dane abonenta zgromadzone na serwerze zostaną automatycznie zarchiwizowane na okres 14 dni, a po tym czasie w przypadku nieprzedłużenia usługi - usunięte.
 4. Rezygnacja Abonenta bez winy Operatora z usługi, którą zamówił przed upływem terminu jej ważności na jaki została opłacona, nie powoduje zwrotów kosztów za tą usługę ze strony operatora.
 5. W przypadku nadużycia, wyłudzenia, itp. operator ma prawo do zarchiwizowania danych o aktywności abonenta w celu późniejszego przekazania organom ścigania (na wyraźne życzenie policji lub prokuratury).

§5 Odpowiedzialność operatora

 1. Operator dołoży wszelkich starań, aby utrzymać określone gwarancje które udzielane są dla danej oferty. W przypadku niedotrzymania przez operatora terminów (SLA dla danej usługi) i za brak możliwości dostępu do serwera z winy exone.pl, operator zobowiązuje się do udzielanie rekompensaty w postaci przedłużenia usługi, o czas niedostępności usługi z winy exone.pl lub zgodnie z umową indywidualną zawartą między operatorem a Usługobiorcą.
 2. Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu dostępu o 1-miesiąc gdy przerwa w dostępie do usługi z winy operatora wyniesie nieprzerwanie ponad okres 1 doby (24 godziny).
 3. Operator dostarcza usługi hostingowe i nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich abonentów, oraz przechowywane dane i informacje przy użyciu serwerów Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nazwy użytkowników (domen) oraz podane dane użytkownika. Konflikty na tym tle będą rozstrzygane bez udziału exone.pl.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, przez osoby nieuprawnione.
 6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze, a także za ich ewentualną utratę z winy Abonenta.
 7. Szczegółowe informacje na temat kopi bezpieczeństwa są opisane w Regulaminach poszczególnych usług.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych. Klient o planowanych pracach konserwacyjnych zostanie poinformowany drogą elektroniczną z  co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 9. Operator nie ma obowiązku informować klienta o przerwach wywołanych przyczynami losowymi, awariami.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera Abonenta wynikające z jego błędnej konfiguracji wykonanej przez Abonenta, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach lub w przypadku spowodowania awarii przez czynniki znajdujące się poza kontrolą operatora.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez abonenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości dostępu do danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, znajdujących się poza kontrolą operatora, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

 §6 Odpowiedzialność abonenta

 1. Abonament zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych przez exone.pl zgodnie z regulaminem exone.pl oraz aktualnie obowiązującym prawem.
 2. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto za świadczone przez siebie usługi z wykorzystaniem serwerów exone.pl oraz domen zakupionych w exone.pl oraz aktualność danych osobowych / rejestrowych w Panelu Klienta.
 3. Przy każdej zmianie swoich danych osobowych (np. miejsce zamieszkania, nazwisko, itp.), należy niezwłocznie powiadomić operatora, poprzez zmianę danych w swoim koncie Panelu Klienta.
 4. Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, oraz nie ujawniania ich osobom trzecim. Abonent ponosi odpowiedzialność w przypadku wykorzystania przez osoby trzecie usług abonenta w sposób niezgodny z prawem gdy nie dotrzymano tajności haseł dostępu lub podawania zbyt słabych haseł zabezpieczających usługi.
 5. Odsprzedawanie całej usługi lub jej części wykupionej od exone.pl przez Abonenta osobom trzecim bez informowania Operatora o tym fakcie jest zabronione, operator na tej podstawie może zablokować usługę bez zwracania kosztów.
 6. Abonent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych na wykupionych serwerach ( o ile takie wykupił ). W przypadku istnienia faktu przetwarzania, Abonent jest zobowiązany do zawarcia z eXone.pl umowy przetwarzania danych osobowych. Cały proces można wykonać elektronicznie w Panelu Klienta panel.exone.pl poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy.

§7 Pomoc techniczna

 1. Operator gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi Panelu Klienta, panelu zarządzania hostingiem(cPanel), podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w exone.pl.
 2. Operator gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na adres mailowy pomocy technicznej do 48 godzin dni roboczych, o ile dotyczy aktywnej usługi w Panelu Klienta i nie wykracza poza przysługujący poziom pomocy dla danego Klienta. Aby warunek został spełniony Klient musi podać identyfikator Klienta lub identyfikator usługi (np. login serwera, nr faktury).
 3. LiveChat z konsultantem służy do zapytań ofertowych oraz informacji i pomocy przy płatnościach za usługi. LiveChat nie może służyć do oficjalnego zgłaszania problemów z funkcjonowaniem usług, jedynie do otrzymania poglądowej informacji od Operatora co może być przyczyną i co dalej z problemem robić. Konsultanci w systemie LiveChat, nie odpowiadają na pytania odnośnie zasobów technicznych, nieprawidłowego działania usług, reklamacji oraz nie mogą przeprowadzać operacji na usługach Abonenta.
 4. Zastrzeżenia co do wydajności serwera lub błędów w konfiguracji oraz problemów z funkcjonowaniem usług należy zgłaszać na adres mailowy pomoc@exone.pl
 5. Pomoc w instalacji oprogramowania i konfiguracji serwera VPS przez administratorów exone.pl, obejmuje jedynie Klientów z wykupionym pakietem administracyjnym.

§8 Reklamacje

 1. Nieznajomość regulaminu, nie zwalnia Klienta przed konsekwencjami złamania jego postanowień. Wszelkie reklamacje z tego powodu będą rozpatrywane negatywnie.
 2. Reklamacja składana przez Usługobiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Operatora, powinna zostać sporządzona rzetelnie i przejrzyście w formie pisemnej i przesłana listownie pod adres: eXone.pl, ul. Malczewskiego 44, 32-840 Zakliczyn.
 3. Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamacje, login lub identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji, uzasadnienie i opis problemu wraz z czasem wystąpienia problemu (w miarę możliwości jak najdokładniejszym).
 4. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w okresie 14 dni od zdarzenia.
 5. Operator rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku otrzymania uzasadnionego roszczenia od firmy zewnętrznej lub podmiotu ścigania (np. Policja, Prokuratura), operator ma prawo zablokować działanie usługi, aż do wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia.
 3. W przypadku podejrzenia prowadzenia nielegalnej działalności na serwerach exone.pl, Operator ma prawo zażądać odpowiednich dokumentów potwierdzających legalność działalności.