Regulamin usługi VPS

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy usług oferowanych przez  eXone.pl z siedzibą w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 46, 32-840 Zakliczyn (zwanej dalej „operatorem”), a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem. Rejestracja konta równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Nie będą rozpatrywane żadne reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu.
 3. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2. Zasady użytkowania

 1. Zamawianie usług odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronach serwisu. Usługi aktywowane są przez Operatora niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za wybrany wariant usług.
 2. Jeżeli do ostatniego dnia trwania opłaconego okresu abonamentowego nie wpłynie dowód wpłaty za kolejny okres abonamentowy, usługi są blokowane na 14 dni. W wypadku, gdy Operator otrzyma potwierdzenie wpłaty następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usług i przedłużenie ważności o długość opłaconego okresu abonamentowego licząc od nia zablokowania. W przeciwnym wypadku, po 14 dniach od momentu wygaśnięcia abonamentu następuje usunięcie usługi oraz związanych z nią danych i wygaśniecie umowy o świadczenie danej usługi przez Operatora. Okres blokady do 14 dnia po wygaśnięciu usługi wlicza sie do kolejnego okresu abonamentowego w przypadku przedłużenia usługi po terminie.

§3. Prawa Abonenta

 1. Abonent może zrezygnować z usług Operatora w dowolnym momencie, godząc się na przepadnięcie wniesionej opłaty abonamentowej.
 2. Abonent ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenia przez Operatora warunków niniejszego Regulaminu. Przysługuje mu również w tym przypadku prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres abonamentowy.

§4. Zobowiązania Abonenta

 1. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie oraz do uiszczania opłat za usługi.
 2. Abonent jest zobowiązany do terminowego dokonywania opłat abonamentowych zgodnie z warunkami obowiązującymi w serwisie.
 3. Abonent jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas zamawiania usług oraz aktualizacji danych w razie ich zmiany.
 4. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na wykupionym przez Abonenta serwerze VPS.
 5. Abonent ma obowiązek zadbać o kopię bezpieczeństwa. Kopię należy przechowywać lokalnie na komputerze.
 6. W przypadku wyboru wirtualizacji VMWare, Abonent ma obowiązek zainstalowania na serwerze VPS pakietu „VMware Tools”.
 7. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie operacje wykonane na wykupionym przez niego serwerze VPS, nawet jeśli te zostały wykonane przez użytkowników, którym abonent nadał dostęp do serwera VPS.
 8. W przypadku wyboru wirtualizacji VMWare, Abonent może korzystać z vSphere Client wyłącznie do instalacji systemu operacyjnego lub naprawy uszkodzonego systemu operacyjnego na serwerze VPS. Do komunikacji z serwerem VPS Abonent zobowiązuje się korzystać wyłącznie z aplikacji do tego dedykowanych np. RDP, VNC, SSH, TELNET, itp.
 9. Korzystanie z aplikacji typu Scrapebox, Tua Mamma i podobnych jest zabronione na serwerze VPS! Wykrycie tego typu programów skutkować będzie załamaniem niniejszego Regulaminu oraz natychmiastowym usunięciem serwera VPS bez zwrotu wniesionych opłat za obecny oraz przyszłe okresy abonamentowe za serwer VPS i bez obowiązku powiadomienia Abonenta o takim fakcie.

§5. Zobowiązania Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który opłacił abonament i nie złamał niniejszego regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji sprzętu oraz łącza jednak jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Abonenta o zamiarze przeprowadzenia konserwacji i planowanym czasie zakończenia prac.
 3. Operator zobowiązuje się do zrekompensowania Abonentowi braku ciągłości w dostarczaniu usług wynikającego z winy Operatora w postaci przedłużenia okresu abonamentowego proporcjonalnie do czasu niedziałania usługi za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres jednej doby.

§6. Prawa Operatora

 1. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Abonenta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania serwera VPS. W szczególności dotyczy to łamania reguł korzystania z sieci Internet (netykieta), wysyłania spamu, działania na szkodę Operatora lub wykorzystywania usług do celów niezgodnych z prawem polskim. Rozwiązanie umowy pociąga za sobą przepadnięcie całości wniesionej opłaty abonamentowej.
 2. Serwer VPS o zawartości sprzecznej z obowiązującym prawem nie będzie utrzymywany przez Operatora. Operator rezerwuje sobie prawo do interwencji w takich sytuacjach, a w przypadkach szczególnych, do usunięcia danych bez uprzedniego powiadamiania o tym Abonenta.
 3. W przypadku podania przez Abonenta nieprawidłowych danych w procesie rejestracji Operator ma prawo skasować takie konto, co wiąże się z przepadkiem wniesionych opłat abonamentowych.
 4. W przypadku serwera z wirtualizacją VMWare,Operator ma prawo do zablokowania dostępu poprzez vSphere Client do zarządzania serwerem VPS bezterminowo oraz bez obowiązku powiadamiania Abonenta o blokadzie.
 5. Operator ma prawo wglądu do serwerów VPS (Guest Operating Systems).

§7. Rozliczenia finansowe

 1. Opłaty abonamentowe są ustalane za okres miesiąca, kwartału, pół roku, roku lub dwóch lat. Opłaty te są niepodzielne. Wybranie innego okresu niż występujący w ofercie Operatora nie jest możliwe.
 2. Wszelkie obniżki lub podwyżki cen za usługi internetowe świadczone w ramach usług nie dotyczą Abonentów, którzy dokonali opłaty abonamentowej za wybrany okres do końca trwania tego okresu.
 3. Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania konta w sieci Operatora. Nie obejmuje natomiast pozostałych kosztów związanych z użytkowaniem tego konta (uzyskanie dostępu komutowanego bądź jakiegokolwiek innego dostępu do Internetu, zakup sprzętu i odpowiedniego oprogramowania), a także kosztu zakupu własnej domeny, zaprojektowania serwisu WWW Abonenta lub konfiguracji oprogramowania u Abonenta.
 4. Fakturę wystawia się z chwilą otrzymania przez Operatora dowodu dokonania opłaty abonamentowej. Datą wystawienia faktury jest dzień otrzymania wpłaty.
 5. Abonent zobowiązany jest do umieszczenia na blankiecie wpłaty identyfikatora usługi, której płatność dotyczy. Nieprawidłowo wypełniony blankiet może skutkować konsekwencjami dotyczącymi przekroczenia terminu płatności. (§2 pkt. 2)
 6. Ceny zawarte w Cenniku usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 7. Rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

§8. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen, itp.)
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. braku ciągłości świadczenia usług nie z winy Operatora,
  2. nieprawidłowego użytkowania usług,
  3. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta Abonenta,
  4. niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu przez użytkownika,
  5. działania czynników zewnętrznych, firm i osób trzecich (np. awarie łącza, sprzętu lub oprogramowania operatorów telekomunikacyjnych),
  6. okoliczności siły wyższej oraz kataklizmów (np. powódź, huragan, działania wojenne itp.).
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z blokady oraz usunięcia danych związanych z nieopłaconą usługą.
 4. Operator nie może ponieść większej odpowiedzialności finansowej wobec Abonenta niż kwota miesięcznego abonamentu za serwer VPS wykupiony przez Abonenta.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Abonent oświadcza, iż jest świadomy swojego prawa do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Abonenta. Jeśli Abonent wyraźnie nie zastrzegł inaczej, Operator może opublikować nazwę firmy Abonenta oraz adres jego serwisu na swojej liście referencyjnej.
 2. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie najnowszych ofert handlowych drogą elektroniczną.
 3. Abonament akceptuję przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej - na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
 4. Wszelkie spory i nieporozumienia wynikające w trakcie świadczenia usług strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą negocjacji spór rozstrzygany będzie przez sąd właściwy dla siedziby Operatora. Prawem właściwym dla stron jest prawo polskie.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2012 r.
 6. Dla obecnych klientów, przedłużenie usługi oznacza akceptację nowego regulaminu.